Regulamin kursu

REGULAMIN KURSU

Szkoły Języków Obcych ABC English Skoczów

Szkoła Języków obcych Abc English jest niepubliczną placówką kształcenia, której celem jest nauczanie języków obcych dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Osobą odpowiedzialną za szkołę jest jej właścicielka –mgr Joanna Pelc-Kawulok, pełniąca również funkcję Dyrektora, do którego obowiązków należy organizacja kursów, rekrutacja kadry pedagogicznej, przygotowanie planu zajęć oraz nadzór nad prawidłowym przebiegiem kursów pod względem merytorycznym, metodycznym oraz organizacyjnym.

 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

 1. Zajęcia odbywają się w okresach czasu przyjętych w szkołach państwowych . Ilość godzin czerwcowych i przewidywany termin zakończenia kursu wynika z rozliczenia ilości godzin i zostaje podany na wręczanym w maju rozliczeniu pisemnym zajęć całego roku. Wakacje letnie zimowe, okres Świąt Bożego Narodzenia, Świąt Wielkanocnych oraz każde święto państwowe stanowią dni wolne od nauki. Wyjątek stanowi np. dzień nauczyciela, rekolekcje, kiedy to zajęcia w naszej szkole są organizowane.
 2. W przypadku zmniejszenia się znacząco w trakcie trwania kursu liczby osób w grupie Abc English ma prawo zaproponować kursantom nowe warunki uczestnictwa w zajęciach tzn. zmniejszyć ilość godzin kursu, zwiększyć opłatę za kurs patrz pkt.11 lub połączyć grupę z inną grupą na tym samym poziomi patrz pkt.7
 3. Zajęcia na kursie ABC English prowadzą lektorzy posiadający kwalifikacje do nauczania języków obcych.

ZAPISY

 1. Dokonanie zapisu następuje po podaniu wymaganych danych telefonicznie lub osobiście w siedzibie szkoły bez konieczności wnoszenia jakiejkolwiek opłaty za kurs. Podanie danych teleadresowych jest, w każdym przypadku, jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie, ale tylko na użytek naszej szkoły i tylko podczas korzystania z usług naszej szkoły łącznie z okresem przerwy wakacyjnej. Po zgłoszeniu szkole faktu zaprzestania uczestnictwa w zajęciach otrzymane przez szkołę dane osobowe w ciągu 30 dni ulegają usunięciu.
 2. Dokonanie pierwszej wpłaty w okresie pierwszych dwóch tygodni nauki oraz podpisanie niniejszego regulaminu stanowi potwierdzenie akceptacji zasad funkcjonowania naszej szkoły oraz przyporządkowania do grupy. Osoby niewyrażające zgody na postanowienia regulaminu nie mogą uczestniczyć w zajęciach w naszej szkole.
 3. Szkoła zapewnia sobie prawo do zwiększenia ilości osób w grupie (maksymalnie do 8 osób), ale tylko za zgodą większości jej członków. W wyniku zmiany składu grupy na większą następuje obniżenie opłaty za zajęcia począwszy od początku następnego miesiąca nauki; w przypadku zmniejszenia ilości osób w grupie patrz pkt.11.

OPŁATY

 1. Opłata za zajęcia uiszczana jest w dziewięciu równych ratach w kwocie podanej przez organizatora według cennika (ceny brutto) obowiązującego w danym roku szkolnym przelewem na podane konto firmowe. Wysokość ostatniej dziesiątej raty (czerwcowej) może różnić się od poprzednich gdyż wynika z ostatecznego rozliczenia wykonanych dla państwa zajęć w danym roku szkolnym. Informację o ostatniej racie kursanci otrzymują w maju. Kwota całego kursu obejmuje konkretną ilość spotkań jaka jest przewidziana na dany kurs. Wysokość miesięcznych rat nie odpowiada opłacie za ilość godzin w poszczególnym miesiącu a jest to kwota uśredniona. Opłaty za zajęcia są wpłacane do końca danego miesiąca i są księgowane w ostatnim dniu miesiąca. Faktura za zajęcia może zostać wydana w każdym czasie, ale tylko po uprzednim poinformowaniu organizatora i może obejmować tylko kwoty w żaden inny sposób wcześniej niezaksięgowane.
 2. W wypadku poważnej choroby lub pobytu w szpitalu i po przedstawieniu odpowiedniego zwolnienia lekarskiego uczestnik zajęć może zostać, częściowo lub całkowicie, zwolniony z opłaty. Nieobecność usprawiedliwiona na trzech zajęciach nie powoduje jeszcze zmiany opłaty. Nieobecność usprawiedliwiona na czterech zajęciach i więcej powoduje zmianę opłaty na niższą o 50% kwoty należnej za zajęcia objęte nieobecnością, tzn. osoba, która nie była obecna na czterech zajęciach będzie zobligowana do zapłaty za dwie lekcje. W przypadku nieobecności usprawiedliwionej przez okres co najmniej jednego miesiąca, słuchacz naszej szkoły może zostać całkowicie zwolniony od opłaty za zajęcia, na których był nieobecny.
 3. Przy zapisaniu drugiej osoby na kurs (zniżki rodzinne) osoba dokonująca wpłaty otrzymuje zniżkę od opłat związanych z kursem w wysokości 10%. Każda z kolejnych zapisanych osób z rodziny otrzymuje zniżkę w wysokości 20%.
 4. Zniżki nie pokrywają się, tzn. dla jednej osoby nie można zastosować dwóch lub więcej zniżek/upustów jednocześnie.
 5. Jeżeli jedna z osób w grupie rezygnuje z uczestnictwa w zajęciach (nie wcześniej jednak niż przed upływem dwóch pełnych miesięcy nauki) to opłata od osoby nie wzrasta. Ceny naliczane w taki sposób obowiązują do końca roku szkolnego, w którym zaistniała zmiana. W pozostałych przypadkach opłata jest negocjowana indywidualnie dla każdej z grup; np. grupa 6-cio osobowa, z której odeszły 2 osoby płaci kwoty wg cen grupy 5-cio osobowej.
 6. Wszyscy uczestnicy kursu mają prawo do bezpłatnego korzystania z biblioteki. Materiały ksero oraz przerabiane w grupach angielskie czasopisma dla dzieci MARY GLASGOW MAGAZINES są również bezpłatne. Przysługujący podręcznik 1-roczny, 1,5-roczny lub 2 –letni przysługuje nieodpłatnie każdemu z naszych kursantów po wpłacie przynajmniej pierwszej raty za kurs.

PRAWA I ZOBOWIĄZANIA SZKOŁY

 1. Żaden z naszych słuchaczy nie jest na stałe przypisany do jednej tylko grupy. W przypadku, gdy, np. w drugim roku nauki, jego poziom wiedzy znacząco odbiega od poziomu reszty grupy, dyrekcja szkoły ma prawo, kierując się dobrem uczniów, przypisać go do innej grupy – tak na wyższym jak też niższym poziomie.
 2. Wszyscy uczniowie mają obowiązek uczestniczyć w organizowanych zajęciach, także tych poza standardowym planem zajęć ustalonym dla grupy, tj. zajęciach z lektorem anglojęzycznym.
 3. Od naszych słuchaczy wymaga się punktualności, regularnego przygotowania do zajęć oraz aktywnego w nich udziału. W przypadkach zachowań sprzecznych z ogólnie przyjętymi normami ABC ENGLISH zachowuje sobie prawo do pozbawienia słuchacza możliwości uczestnictwa w zajęciach.
 4. ABC ENGLISH odpowiada za bezpieczeństwo ucznia tylko podczas trwania zajęć w sali lekcyjnej. Za bezpieczeństwo ucznia w drodze do i ze szkoły ABC ENGLISH nie odpowiada.
 5. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na jej terenie.
 6. Szkoła zastrzega sobie prawo do umieszczania zdjęć uczestników zajęć, oraz ich prac plastycznych wykonanych na jej terenie na swojej stronie internetowej ABCENGLISH.OX.PL oraz na Facebooku naszej szkoły ale tylko w sytuacjach posiadania na takie postępowanie pisemnej zgody rodzica lub opiekuna lub, w przypadku osób pełnoletnich, pisemnej zgody osoby biorącej udział w zajęciach.
 7. W połowie roku szkolnego młodsi uczniowie naszej szkoły otrzymują raport semestralny z wykazem ocen wraz z uwagami, co do postępów w nauce. Na zakończenie, wszyscy nasi słuchacze otrzymują świadectwo lub/i zaświadczenie o ukończeniu roku nauki (po zdaniu testu końcowego).
 8. Wszelkie uwagi oraz wnioski związane z nauką w naszej szkole prosimy składać bezpośrednio na ręce kierownictwa naszej szkoły. Dołożymy wszelkich starań by wszystkie problemy czy też kwestie sporne zostały rozpatrzone z należytą uwagą.
 9. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę ABC English Skoczów ul Mickiewicza 38/2 na podstawie zainteresowania ofertą, w celu zawarcia umowy i jej realizacji na podstawie Art. 6 ust 1 lit b. RODO.
 10. Oświadczam, iż zapoznałem się ze zmianami wprowadzonymi do Regulaminu ABC English dostosowującymi jego postanowienia do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. dostępnymi w zakładce Kontakt na stronie abcenglish.ox.pl. Zmiany te dotyczą sposobu przetwarzania danych przez Abc English, ich wykorzystywania, prawach kursantów i ich opiekunów prawnych w odniesieniu do podanych danych.
 11. Powyższy regulamin obowiązuje od 03.09.2018

Dyrektor

mgr Joanna Pelc-Kawulok

Imię i nazwisko ucznia/uczniów:

 

…………………………………………………………………

Zapoznałem się i akceptuję zasady regulaminu:

 

………………………………………………….……………..

Czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna

 

 

Data: …………………………………………..Skoczów

 

 

Pin It on Pinterest