Polityka Prywatności & Regulamin

Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu internetowego www.abcenglish.ox.pl
Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.

 

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEJ STRONY ABCENGLISH.OX.PL

 

 1. Postanowienia ogólne
 2. Definicje
 3. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
 4. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
 5. Tryb postępowania reklamacyjnego
 6. Własność intelektualna
 7. Postanowienia końcowe
I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.    Serwis internetowy działająca pod adresem www.abcenglish.ox.pl prowadzony jest przez Joannę Pelc-Kawulok która wykonuje działalność gospodarczą pod firmą ABC ENGLISH SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH BIURO TŁUMACZEŃ PELC-KAWULOK JOANNA, adres do doręczeń: ul. Mickiewicza 43, 43-430 Skoczów, NIP: 6311244871, REGON: 072117766, adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@abcenglish.ox.pl, tel.33853 31 29 lub 501 281 982

2.    Serwiswww.abcenglish.ox.pldziała na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

3.    Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwiswww.abcenglish.ox.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

4.    Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Serwisuwww.abcenglish.ox.pl, obowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

5.    Warunkiem skorzystania z Usług Elektronicznych dostępnych w Serwisu jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień.

6.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

II. DEFINICJE

 1. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu.
 2. SERWIS– serwis internetowy Usługodawcy działający pod adresemwww.abcenglish.ox.pl
 3. USŁUGODAWCA –Joanna Pelc-Kawulok wykonująca działalność gospodarczą pod firmą ABC ENGLISH SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH BIURO TŁUMACZEŃ PELC-KAWULOK JOANNA, ul. Mickiewicza 43, 43-430 Skoczów, NIP: 6311244871, REGON: 072117766.
 4. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 5. USŁUGAELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.
 6. ANKIETA – formularz dostępny na stronie internetowej www.abcenglish.ox.plumożliwiający sprawdzenie poziomu zadowolenia z kursu językowego.
 7. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na stronie internetowej www.abcenglish.ox.plumożliwiający bezpośredni kontakt Usługobiorcy z Usługodawcą.
III. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1.    Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:

 1. Ankieta,
 2. Formularz Kontaktowy.
 3. Świadczenie Usługi Elektronicznej na rzecz Usługobiorców w Serwisie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 4. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie Serwisie treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim materiałów.

 

 1. WARUNKI ŚWIADCZENIIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 2. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne
 3. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
  1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na skorzystaniu z Ankiety zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania Ankiety albo zaprzestania jejwysyłania przez Usługobiorcę.
  2. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na skorzystaniu z Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jejwysyłania przez Usługobiorcę.
 4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  1. komputer z dostępem do Internetu,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. przeglądarka internetowa,
  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 5. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 6. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 7. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 1. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
 2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
  1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Usługobiorca może składać za pośrednictwempoczty elektronicznej na adres: kontakt@abcenglish.ox.pl
  2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
  3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
  4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

 

 1. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
 2. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.abcenglish.ox.plkorzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością Joanny Pelc-Kawulok wykonującej działalność gospodarczą pod firmą ABC ENGLISH SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH BIURO TŁUMACZEŃ PELC-KAWULOK JOANNA, ul. Mickiewicza 43, 43-430 Skoczów, NIP: 6311244871, REGON: 072117766, Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości www.abcenglish.ox.pl, bez zgody Usługodawcy.
 3. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.abcenglish.ox.plstanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 2. Umowy zawierane za pośrednictwem Serwisu zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 3. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 1. Postanowienia ogólne
 2. Cel i zakres zbierania danych
 3. Podstawa przetwarzania danych
 4. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
 5. Pliki „Cookies”
 6. Postanowienia końcowe

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu www.abcenglish.ox.pl jest Joanna Pelc-Kawulok która wykonuje działalność gospodarczą pod firmą ABC ENGLISH SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH BIURO TŁUMACZEŃ PELC-KAWULOK JOANNA, ul. Mickiewicza 43, 43-430 Skoczów, NIP: 6311244871, REGON: 072117766, adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@abcenglish.ox.pl, zwana dalej „Administratorem”
 3. Dane osobowe użytkownika są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem,
  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

 1. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH
 2. Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane w celu kontaktowania się z Usługobiorcami oraz innych czynności związanych ze aktywnością Usługobiorcy w Serwisiewww.abcenglish.ox.pl
 3. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców:
  1. imię i nazwisko,
  2. telefon,
  3. adres e-mail,
  4. adres IP.
 4. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
  1. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca,
  2. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną,
  3. informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.

 

 1. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH
 2. Korzystanie z Serwisu, zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne.
 3. Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:
  1. osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych.
  2. jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
 4. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt. 2. Przetwarzanie danych będzie miało związek z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (pkt. 2 lit. b).

 

 1. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA
 2. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 3. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 4. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 1 i 2 można korzystać poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: kontakt@abcenglish.ox.pl

 

 1. PLIKI „COOKIES”
 2. Serwis Administratora używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 3. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Serwisie. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
 4. W ramach Serwisu stosowane są trzy rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” oraz „stałe”.
  1. Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu opuszczenia Serwisu.
  2. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika
 5. Usługobiorca ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 3. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego.

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

W trosce o bezpieczeństwo Państwa danych  wprowadzamy zmiany do Regulaminu, dostosowujące jego postanowienia do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO”.

 

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o sposobie wykorzytywania Państwa danych jest Joanna Pelc-Kawulok która wykonuje działalność gospodarczą pod firmą ABC ENGLISH SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH BIURO TŁUMACZEŃ PELC-KAWULOK JOANNA, ul. Mickiewicza 43, 43-430 Skoczów, NIP: 6311244871, REGON: 072117766, adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@abcenglish.ox.pl, zwana dalej „Administratorem”

 

Pragnąc spełnić  ważne założenia Polityki Prywatności informujemy Państwa niniejszym o:

1. danych osobowych które otrzymujemy od państwa i przetwarzamy

2. sposobie wykorzystania tych danych

3. prawach jakie Państwo macie w odniesieniu do swoich danych osobowych przez nas przetwarzanych

4. ponoszenie przez nas odpowiedzialności za ochronę Państwa praw oraz Państwa prywatności w ramach tej Polityki

 

1.  Dane osobowe o które prosimy podczas rejestracji na kurs językowy podczas wstępnej rozmowy (w siedzibie szkoły) to:  imię i nazwisko, data urodzenia, adres, telefon kontaktowy. Wszystkie dane osobowe o które prosimy w trakcie rejestracji (osobistej w siedzibie szkoły) na kurs językowy, są związane z dostarczaniem usługi edukacyjnej w zakresie języka angielskiego oraz wszelkimi uzasadnionymi związanych z tym procesem naszymi działaniami.

2. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywać się będzie w oparciu o zgody, których Państwo udzielicie nam w zakresie pozyskiwania informacji. Przetwarzanie Państwa danych odbywać się będzie na podstawie zainteresowania naszą ofertą w celu zawarcia umowy i jej realizacji na podstawie Art.6 ust1 lit.b  RODO. Gromadzone dane, w tym Państwa dane osobowe, możemy wykorzystywać w następujących celach:

 • wykorzystywanie – za Państwa zgodą –  numeru telefonu komórkowego kontaktowego (w przypadku osoby niepełnoletniej telefonu opiekuna prawnego) w celu przesyłania Państwu wiadomości SMS o charakterze informacyjnym (np. odwołanie zajęć)wykorzystywanie – za  Państwa  zgodą – adresu w celu przesłania półrocznego świadectwa na adres domowy
 • wykorzystywanie – za Państwa zgodą – daty urodzenia w celu wypisania świadectwa półrocznego i końcowego rocznego.
 • dostęp do adresu e-mail – podanie adresu e-mail jest dobrowolne i wynikające z zainteresowania naszą ofertą (patrz regulamin korzystania z serisu internetowej strony ABCENGLISH.OX.PL)

Przepisy wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 • dostęp do informacji dotyczących konta bankowego (imię właściciela konta bankowego oraz IBAN) następuje w wyniku otrzymywania płatności za wykonywane przez nas na rzecz Państwa usługi. Informacje te jeteśmy zobowiązani przechowywać w formie papierowej jedynie w celu rozliczeń podatkowych przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym upłynąl termin płatnosci podatku.

 

3. Nowe prawo Unii Europejskiej, zwane ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych lub „RODO”, przyznaje osobom fizycznym pewne prawa w odniesieniu do ich danych osobowych. W związku z tym wdrożyliśmy do naszej Polityki Prywatności dodatkowe mechanizmy kontroli przejrzystości i dostępu, aby pomóc użytkownikom w korzystaniu z tych praw. Prawa przyznane osobom fizycznym, dostępne w zakresie, w jakim jest to możliwe oraz z wyjątkiem przypadków, w których jest to ograniczone przez obowiązujące prawo, są następujące:

 • prawo dostępu — prawo do bycia informowanym oraz żądania dostępu do przetwarzanych przez nas danych osobowych;
 • prawo do sprostowania — prawo do żądania poprawienia lub zaktualizowania danych osobowych, jeśli są one niedokładne lub niepełne;
 • prawo do usunięcia — prawo do żądania usunięcia danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia — prawo do żądania zaprzestania przez nas tymczasowo lub na stałe przetwarzania wszystkich lub części danych osobowych;
 • prawo do sprzeciwu — prawo do sprzeciwu, w dowolnym momencie, wobec przetwarzania przez nas danych osobowych z przyczyn odnoszących się do konkretnych sytuacji;
 • prawo do bycia zapomnianym
 • prawo do wycofania zgody
 • przysługuje Państwu prawo do wniesiena skargi do organu nadzorczego, jesli Państwa zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO

4. Dane, które otrzymaliśmy od Państwa przy zapisie na kurs językowy zostaną usunięte po zdeklarowaniu przerwania kontynuacji uczestniczenia w kursie językowym w naszej w naszej szkole.

5. Państwa dane osobowe nie zostaną przez nas sprzedane ani wynajęte. Wszystkie dane zostaną przez nas zgromadzone, przechowywane i zarządzane zgodnie z Rozporządzeniem Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych Nr. 2016/679, postanowieniami innych aktów prawnych oraz nie zostaną przez nas przekazane osobom trzecim. Dołożymy wszelkich starań by państwa dane otrzymane przez nasz w procesie zgłaszania się na kurs językowy a także pełną obsługą tego procesu (wysyłanie świadectw, informacje sms, przyjmowanie płatności w formie przelewów bankowych) były należycie chronione. Sposób ochrony oraz szczegółowy opis działań z tym związanych zawarty jest w naszej Polityce Bezpieczeństwa.

 

 

Pin It on Pinterest