Nasza szkoła

 • Nasza szkoła
  Nasza szkoła
 • Lektorzy
  Lektorzy
 • Świadectwo ukończenia - str.1
  Świadectwo ukończenia - str.1
 • Świadectwo ukończenia - str.2
  Świadectwo ukończenia - str.2
 • zajęcia z uczniami szkoły podst.
  zajęcia z uczniami szkoły podst.
Szkoła językowa ABC ENGLISH została założona we wrześniu 1998 roku przez mgr Joannę Pelc-Kawulok i mgr Zbigniewa Kawulok - absolwentów filologii angielskiej, o specjalności metodyka nauczania języków obcych. Szkoła nasza powstała jako alternatywa dla większości ówczesnych kursów językowych, nie oferujących niczego poza najprostszym możliwym, mało zindywidualizowanym schematem zajęć nauczyciel - grupa wieloosobowa. Naszym zamiarem było stworzenie mikroklimatu nauki, w którym język poznaje się z sposób jak najbardziej naturalny, interaktywny i w którym język obcy staje się naturalnie bliski. Pomogły nam w tym pasja, intuicja, doświadczenie i wykształcenie. Począwszy od roku szkolnego 2011/2012 zajęcia prowadzone będą w nowej siedzibie szkoły przy ul.Mickiewicza 43 w Skoczowie

Założenia naszego kursu są bardzo proste. Aby nauka języka była jak najbardziej efektywna, postanowiliśmy maksymalnie obniżyć ilość osób w grupie oraz zadbać o to, aby prowadzone zajęcia były jak najbardziej atrakcyjne dla naszych kursantów. W rezultacie powstały grupy gdzie ilość uczniów waha się od 2 do 7-miu, a materiał przerabiany z podręcznika jest stale uatrakcyjniany przy zastosowaniu różnorodnych technik, patrz JAK UCZYMY. Nie bez znaczenia jest też fakt, iż w tak małej grupie nauczyciel bardzo dobrze odczytuje nastroje uczniów, ich potrzeby, oraz poznaje mocne a także słabe strony każdego z nich. A co najważniejsze, tak mała grupa pozwala na prowadzenie zajęć w głównej mierze opartych na konwersacji odbywającej się pod stałą kontrolą nauczyciela. 
Warto tutaj wspomnieć, iż obecnie kursów oferujących tak małe grupy praktycznie nie ma.

 KOSZT ZAJĘĆ

 
Poza opłatą za kurs nie są pobierane żadne dodatkowe opłaty. Tak w przypadku opłaty za czerwiec, jak opłat miesięcznych, kwoty wpłacane wynikają bezpośrednio z ilości przeprowadzonych zajęć. Za zajęcia, które nie odbyły się z powodu choroby lub nieobecności lektora opłaty nie pobiera się.
Stosujemy zasadę nie pobierania żadnych opłat przed a nawet zaraz po rozpoczęciu zajęć. Pierwszą wpłatę dokonuje się po okresie dwóch pełnych tygodni nauki. Gwarantuje to idealne dopasowanie uczniów do grupy; osoby nie do końca usatysfakcjonowane nie ponoszą w tym okresie absolutnie żadnych kosztów, np. rezygnując z nauki po kilku pierwszych lekcjach.
W przypadku, gdy ilość kursantów w grupie zmienia się (nawet w trakcie roku szkolnego) kwota automatycznie dopasowuje się do ilości osób w grupie, tzn. spada, gdy uczniów przybywa. Szczegółowych informacji na temat cen w poszczególnych grupach prosimy szukać w CENNIKU.

 


 

LEKTORZY

 
Wszyscy lektorzy uczący w naszej szkole posiadają tytuł magistra filologii. Równie ważny jest jednak fakt, iż wszyscy posiadają duże doświadczenie w pracy z kursantami w różnym wieku i na różnych poziomach. Zwracamy baczną uwagę na to, aby każdy z naszych lektorów miał możliwość w sposób maksymalnie efektywny, ale jednocześnie kreatywny, podejść do organizowanych przez siebie zajęć. Opieka metodyczna z naszej strony ma za zadanie nie tyle ograniczanie indywidualności każdego z lektorów, (co na wielu kursach dzieje się poprzez narzucanie określonych metod nauczania) ale stanowi pewnego rodzaju pomoc w prowadzeniu grupy. Taki sposób organizacji zajęć jest możliwy do przeprowadzenia tylko w szkole językowej, która jest na tyle mała, że każdy z lektorów będąc jednocześnie pod stałą kontrolą opiekuna metodycznego może mieć wolną rękę w zakresie metod prowadzenia i uatrakcyjniania swoich zajęć. Każdego miesiąca organizowane są również spotkania metodyczne lektorów, podczas których wszyscy nasi lektorzy zobowiązani są do zgłaszania kierownictwu jakichkolwiek problemów związanych z prowadzeniem zajęć w swoich grupach; omawiane są również postępy poszczególnych uczniów wraz ze szczegółowym przedstawieniem ewentualnych problemów, które rozwiązywane są wspólnie.
Więcej informacji na temat poszczególnych lektorów prosimy szukać na podstronie LEKTORZY.

 


 

INDYWIDUALNA OPIEKA METODYCZNA

 

Każdy z naszych słuchaczy objęty jest Indywidualną Opieką Metodyczną. Opiekun metodyczny ABC ENGLISH, mgr Joanna Pelc-Kawulok, odbywa szereg obserwacji zajęć we wszystkich grupach na naszym kursie w ciągu całego roku szkolnego, oceniając nie tylko sposób prowadzenia zajęć, ale przede wszystkim indywidualne postępy uczniów w nauce. Zaletą tego systemu jest szybki przepływ informacji pomiędzy nauczycielem a rodzicami, co bezpośrednio przyczynia się do zminimalizowania problemów w nauce, jakie mogą wyniknąć w trakcie trwania roku szkolnego. W przypadkach pojawienia się większych problemów opiekun metodyczny lub lektor telefonuje rozmawiając bezpośrednio z rodzicami, informując ich o powstałym problemie, np. nienajlepszych postępach dziecka w nauce, problemów z zachowaniem, itp. W trosce o jak najlepsze wykorzystanie czasu naszych słuchaczy, w niektórych przypadkach sugerujemy zmianę grupy, na wyższą lub niższą poziomem zaawansowania (nawet w trakcie trwania roku szkolnego). 

Każdy z uczestników naszego kursu otrzymuje raport semestralny w połowie roku szkolnego (raport jest wysyłany pocztą) oraz świadectwo ukończenia po zakończeniu roku szkolnego. Oba dokumenty zawierają nie tylko pełen wykaz ocen zdobytych w ciągu mijającego okresu, ale także pisemny komentarz lektora prowadzącego zajęcia ze zwróceniem uwagi tak na braki jak też osiągnięcia danego ucznia.
 ZAJĘCIA Z MALUCHAMI

 

Wielu z uczestników naszych zajęć rozpoczynało naukę jako pierwszoklasiści a obecnie są już licealistami. Naszymi uczniami są też osoby, które w swoich przedszkolach, mając 3-4 lata, uczestniczyli w zajęciach z języka angielskiego. Osoby te wyróżnia niezwykła zdolność czynienia szybkich postępów, łatwość przyswajania języka i zaawansowana jak na ich wiek jego znajomość. Obserwacje te, a także pytania rodziców o grupy przedszkolne doprowadziły do otwarcia w tym roku angielskiego "przedszkola". 
Dzisiejsze 3-4 latki są już nieco inne niż ich rówieśnicy sprzed dziesięciu lat. Sądzimy, iż mogą one przyswoić znaczną ilość materiału językowego w tak młodym wieku. Włączając język obcy w ich zwykle codzienne zabawy, opierając się na lekcjach częściowo naszego autorstwa, chcemy wykorzystać ten ogromny potencjał językowy jaki posiadają.
KONWERSACJE

 

Jednym z najważniejszych aspektów znajomości języka jest umiejętność czynnego posługiwania się nim. Takie też są zazwyczaj oczekiwania naszych słuchaczy. Małe grupy umożliwiają osobom uczącym się w naszej szkole na maksymalne wykorzystanie swoich możliwości, a przełamanie blokady w mówieniu następuje zazwyczaj dość szybko. Wynika to z faktu, iż w grupach mniejszych uczniowie mają relatywnie więcej możliwości częstszego udziału w konwersacji. W małym gronie czują się również mniej zawstydzeni, co bezpośrednio przyczynia się do dokonywania postępów. 

Umiejętność komunikowania się w języku obcym, bez względu na typ czy formę prowadzonej grupy, jest traktowana przez nas priorytetowo.
BEZPŁATNE KONSULTACJE

 

Z doświadczenia wiemy, iż dwu, trzy tygodniowa nieobecność na zajęciach często doprowadza do powstania trudnych do nadrobienia zaległości. Dlatego też, aby uchronić naszych uczniów przed niepotrzebnym stresem czy zniechęceniem, oferujemy jedną lub dwie (zależnie od potrzeb) bezpłatne godziny lekcyjne w celu nadrobienia powstałych zaległości.REGULAMIN

 

 1. Celem niniejszego regulaminu jest należyte poinformowanie wszystkich osób uczestniczących w zajęciach jak również rodziców i opiekunów naszych uczniów, co do zasad postępowania organizatora zajęć, ale również spełnienie wymogów formalnych wynikających z przepisów prawa mającego zastosowanie w sytuacjach prowadzenia szkoły. Organizator zastrzega sobie jednak prawo do możliwości indywidualnego dopasowania lub zmiany podanych poniżej zasad, ale tylko na korzyść klienta, i tylko w sytuacjach wyjątkowych, i tylko po przeprowadzeniu rozmowy z osobą/osobami zainteresowanymi.
 2. Zajęcia odbywają się w okresach czasu przyjętych w szkołach państwowych. Wakacje letnie zimowe, okres Świąt Bożego Narodzenia, Świąt Wielkanocnych oraz każde święto państwowe stanowią dni wolne od nauki. Wyjątek stanowi np. dzień nauczyciela, rekolekcje, kiedy to zajęcia w naszej szkole są organizowane. Na prośbę grupy, zajęcia mogą zostać przesunięte na inny termin, o ile jest to organizacyjnie możliwe.
 3. Dokonanie zapisu następuje po podaniu wymaganych danych telefonicznie lub osobiście w siedzibie szkoły bez konieczności wnoszenia jakiejkolwiek opłaty za kurs. Podanie danych teleadresowych jest, w każdym przypadku, jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie, ale tylko na użytek naszej szkoły.
 4. Dokonanie pierwszej wpłaty w okresie pierwszych dwóch tygodni nauki oraz/lub podpisanie regulaminu stanowi potwierdzenie akceptacji zasad funkcjonowania naszej szkoły oraz przyporządkowania do grupy. Osoby niewyrażające zgody na postanowienia regulaminu nie mogą uczestniczyć w zajęciach w naszej szkole.
 5. Szkoła zapewnia sobie prawo do zwiększenia ilości osób w grupie (maksymalnie do 8 osób), ale tylko za zgodą większości jej członków. W wyniku zmiany składu grupy na większą następuje obniżenie opłaty za zajęcia począwszy od początku następnego miesiąca nauki; w przypadku zmniejszenia ilości osób w grupie patrz pkt.12.
 6. Opłata za zajęcia może być uiszczana tylko w kwocie podanej przez organizatora w następujący sposób: bezpośrednio na ręce lektora, przelewem na podane konto firmowe lub bezpośrednio osobie organizatora. Dopuszcza się zmianę sposobu płatności, tj. raz przelew a w następnym miesiącu gotówka. Opłaty za zajęcia są naliczane co miesiąc według cennika (ceny brutto) obowiązującego w danym roku szkolnym. Opłaty za zajęcia są wpłacane do końca danego miesiąca i są księgowane w ostatnim dniu miesiąca. Faktura za zajęcia może zostać wydany w każdym czasie, ale tylko po uprzednim poinformowaniu organizatora i może obejmować tylko kwoty w żaden inny sposób wcześniej niezaksięgowane.
 7. W okresie pierwszych dwóch miesięcy nauki pobierana jest rata czerwcowa. Jest to forma zaliczki za ostatni miesiąc nauki (czerwiec), tzn. w czerwcu za przeprowadzone lekcje nie pobiera się już żadnej opłaty. W przypadku przerwania nauki w ciągu roku szkolnego zaliczka za czerwiec jest rozliczana jako bieżąca należna wpłata za zajęcia. Dla osób kontynuujących naukę w naszej szkole ostateczny termin wpłaty tej zaliczki to koniec grudnia.
 8. W wypadku poważnej choroby lub pobytu w szpitalu i po przedstawieniu odpowiedniego zwolnienia lekarskiego uczestnik zajęć może zostać, częściowo lub całkowicie, zwolniony z opłaty. Nieobecność usprawiedliwiona na trzech zajęciach nie powoduje jeszcze zmiany opłaty. Nieobecność usprawiedliwiona na czterech zajęciach i więcej powoduje zmianę opłaty na niższą o 50% kwoty należnej za zajęcia objęte nieobecnością, tzn. osoba, która nie była obecna na czterech zajęciach będzie zobligowana do zapłaty za dwie lekcje. W przypadku nieobecności usprawiedliwionej przez okres co najmniej jednego miesiąca, słuchacz naszej szkoły może zostać całkowicie zwolniony od opłaty za zajęcia, na których był nieobecny.
 9. Rata miesięczna za zajęcia zawiera opłaty za podręczniki. Prawo do ich nabycia otrzymuje każdy z uczniów po wpłacie 1 raty.
 10. Przy zapisaniu drugiej osoby na kurs (zniżki rodzinne) osoba dokonująca wpłaty otrzymuje zniżkę od opłat związanych z kursem w wysokości 10%. Każda z kolejnych zapisanych osób z rodziny otrzymuje zniżkę w wysokości 20%.
 11. Zniżki nie pokrywają się, tzn. dla jednej osoby nie można zastosować dwóch lub więcej zniżek/upustów jednocześnie.
 12. Jeżeli jedna z osób w grupie rezygnuje z uczestnictwa w zajęciach (nie wcześniej jednak niż przed upływem dwóch pełnych miesięcy nauki) to opłata od osoby nie wzrasta. Ceny naliczane w taki sposób obowiązują do końca roku szkolnego, w którym zaistniała zmiana. W pozostałych przypadkach opłata jest negocjowana indywidualnie dla każdej z grup; np. grupa 6-cio osobowa, z której odeszły 2 osoby płaci kwoty wg cen grupy 5-cio osobowej.
 13. Wszyscy uczestnicy kursu mają prawo do bezpłatnego korzystania z biblioteki. Materiały ksero oraz przerabiane w grupach angielskie czasopisma dla dzieci MARY GLASGOW MAGAZINES są również bezpłatne.
 14. Uczniowie grup egzaminacyjnych FCE/CAE mają prawo do jednego egzaminu próbnego po preferencyjnej cenie, tzw. „Mock Exam” organizowanego w naszej szkole w okresie od stycznia do marca.
 15. Aby otrzymać oficjalną aprobatę naszej szkoły na zdawanie egzaminu FCE/CAE wymagane jest uczestnictwo w egzaminie próbnym, oraz jego zaliczenie na ocenę minimum C (60%).
 16. W przypadkach odwołania zajęć z winy lektora, zajęcia te mogą zostać odrobione po wcześniejszym ustaleniu innego terminu z grupą. W przypadku, kiedy nie ma możliwości odrobienia zajęć, za zajęcia takie uczniowie naszej szkoły nie wnoszą żadnej opłaty.
 17. W przypadku, gdy grupę 2-osobową stanowi rodzeństwo, istnieje możliwość odwołania trzech zajęć w półroczu z odliczeniem ich od opłaty miesięcznej.
 18. W przypadku dłuższej usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach każdy uczeń ma prawo do jednej lub dwóch bezpłatnych dodatkowych lekcji w celu nadrobienia powstałych zaległości. Termin takich zajęć ustalany jest indywidualnie z lektorem naszej szkoły.
 19. Żaden z naszych słuchaczy nie jest na stałe przypisany do jednej tylko grupy. W przypadku, gdy, np. w drugim roku nauki, jego poziom wiedzy znacząco odbiega od poziomu reszty grupy, dyrekcja szkoły ma prawo, kierując się dobrem ucznia, przypisać go do innej grupy – tak na wyższym jak też niższym poziomie.
 20. Wszyscy uczniowie mają obowiązek uczestniczyć w organizowanych zajęciach, także tych poza standardowym planem zajęć ustalonym dla grupy, tj. zajęciach z lektorem anglojęzycznym.
 21. Od naszych słuchaczy wymaga się punktualności, regularnego przygotowania do zajęć oraz aktywnego w nich udziału. W przypadkach zachowań sprzecznych z ogólnie przyjętymi normami ABC ENGLISH zachowuje sobie prawo do pozbawienia słuchacza możliwości uczestnictwa w zajęciach.
 22. Rodzice uczniów szkół podstawowych i średnich proszeni są o regularne kontrolowanie tak obecności uczniów na zajęciach jak też odrabiania zadań domowych oraz postępów w nauce.
 23. ABC ENGLISH odpowiada za bezpieczeństwo ucznia tylko podczas trwania zajęć w sali lekcyjnej. Za bezpieczeństwo ucznia w drodze do i ze szkoły ABC ENGLISH nie odpowiada.
 24. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na jej terenie.
 25. Szkoła zastrzega sobie prawo do umieszczania zdjęć uczestników zajęć, oraz ich prac plastycznych wykonanych na jej terenie na swojej stronie internetowej ABCENGLISH.OX.PL, ale tylko w sytuacjach posiadania na takie postępowanie pisemnej zgody (patrz poniżej) rodzica lub opiekuna lub, w przypadku osób pełnoletnich, pisemnej zgody osoby biorącej udział w zajęciach.
 26. W połowie roku szkolnego młodsi uczniowie naszej szkoły otrzymują raport semestralny z wykazem ocen wraz z uwagami, co do postępów w nauce. Na zakończenie, wszyscy nasi słuchacze otrzymują świadectwo lub/i zaświadczenie o ukończeniu roku nauki (po zdaniu testu końcowego).
 27. Wszelkie uwagi oraz wnioski związane z nauką w naszej szkole prosimy składać bezpośrednio na ręce kierownictwa naszej szkoły. Dołożymy wszelkich starań by wszystkie problemy czy też kwestie sporne zostały rozpatrzone z należytą uwagą.

 

Dyrektor

mgr Joanna Pelc-Kawulok

 

 • Dodaj link do:
 • wykop-pl
 • facebook.com
JAK UCZYMY
 
JAK UCZYMY

 

AKTUALNOŚCI

życzymy udanych wakacji i zapraszamy od września

 

AKTUALNOŚCI

 

PLAN ZAJĘĆ

 

PLAN ZAJĘĆ

 

Kontakt - lewy boks

ul. Mickiewicza 43

43-430 Skoczów

 

  501 281 982

 

  33 853 17 39

 

kontakt@abcenglish.ox.pl

 

Zapraszamy