Nasza szkoła

 • Nasza szkoła
  Nasza szkoła
 • Lektorzy
  Lektorzy
 • Świadectwo ukończenia - str.1
  Świadectwo ukończenia - str.1
 • Świadectwo ukończenia - str.2
  Świadectwo ukończenia - str.2
 • zajęcia z uczniami szkoły podst.
  zajęcia z uczniami szkoły podst.
Szkoła językowa ABC ENGLISH została założona we wrześniu 1998 roku przez mgr Joannę Pelc-Kawulok i mgr Zbigniewa Kawulok - absolwentów filologii angielskiej, o specjalności metodyka nauczania języków obcych. Szkoła nasza powstała jako alternatywa dla większości ówczesnych kursów językowych, nie oferujących niczego poza najprostszym możliwym, mało zindywidualizowanym schematem zajęć nauczyciel - grupa wieloosobowa. Naszym zamiarem było stworzenie mikroklimatu nauki, w którym język poznaje się z sposób jak najbardziej naturalny, interaktywny i w którym język obcy staje się naturalnie bliski. Pomogły nam w tym pasja, intuicja, doświadczenie i wykształcenie. Począwszy od roku szkolnego 2011/2012 zajęcia prowadzone będą w nowej siedzibie szkoły przy ul.Mickiewicza 43 w Skoczowie

Założenia naszego kursu są bardzo proste. Aby nauka języka była jak najbardziej efektywna, postanowiliśmy maksymalnie obniżyć ilość osób w grupie oraz zadbać o to, aby prowadzone zajęcia były jak najbardziej atrakcyjne dla naszych kursantów. W rezultacie powstały grupy gdzie ilość uczniów waha się od 2 do 7-miu, a materiał przerabiany z podręcznika jest stale uatrakcyjniany przy zastosowaniu różnorodnych technik, patrz JAK UCZYMY. Nie bez znaczenia jest też fakt, iż w tak małej grupie nauczyciel bardzo dobrze odczytuje nastroje uczniów, ich potrzeby, oraz poznaje mocne a także słabe strony każdego z nich. A co najważniejsze, tak mała grupa pozwala na prowadzenie zajęć w głównej mierze opartych na konwersacji odbywającej się pod stałą kontrolą nauczyciela.

 KOSZT ZAJĘĆ

 
Poza opłatą za kurs nie są pobierane żadne dodatkowe opłaty. Tak w przypadku opłaty za czerwiec, jak opłat miesięcznych, kwoty wpłacane wynikają bezpośrednio z ilości przeprowadzonych zajęć. Za zajęcia, które nie odbyły się z powodu choroby lub nieobecności lektora opłaty nie pobiera się.
Stosujemy zasadę nie pobierania żadnych opłat przed a nawet zaraz po rozpoczęciu zajęć. Pierwszą wpłatę dokonuje się po okresie dwóch pełnych tygodni nauki. Gwarantuje to idealne dopasowanie uczniów do grupy; osoby nie do końca usatysfakcjonowane nie ponoszą w tym okresie absolutnie żadnych kosztów, np. rezygnując z nauki po kilku pierwszych lekcjach.
W przypadku, gdy ilość kursantów w grupie zmienia się (nawet w trakcie roku szkolnego) kwota automatycznie dopasowuje się do ilości osób w grupie, tzn. spada, gdy uczniów przybywa. Szczegółowych informacji na temat cen w poszczególnych grupach prosimy szukać w CENNIKU.

 


 

LEKTORZY

 
Wszyscy lektorzy uczący w naszej szkole posiadają tytuł magistra filologii. Równie ważny jest jednak fakt, iż wszyscy posiadają duże doświadczenie w pracy z kursantami w różnym wieku i na różnych poziomach. Zwracamy baczną uwagę na to, aby każdy z naszych lektorów miał możliwość w sposób maksymalnie efektywny, ale jednocześnie kreatywny, podejść do organizowanych przez siebie zajęć. Opieka metodyczna z naszej strony ma za zadanie nie tyle ograniczanie indywidualności każdego z lektorów, (co na wielu kursach dzieje się poprzez narzucanie określonych metod nauczania) ale stanowi pewnego rodzaju pomoc w prowadzeniu grupy. Taki sposób organizacji zajęć jest możliwy do przeprowadzenia tylko w szkole językowej, która jest na tyle mała, że każdy z lektorów będąc jednocześnie pod stałą kontrolą opiekuna metodycznego może mieć wolną rękę w zakresie metod prowadzenia i uatrakcyjniania swoich zajęć. Każdego miesiąca organizowane są również spotkania metodyczne lektorów, podczas których wszyscy nasi lektorzy zobowiązani są do zgłaszania kierownictwu jakichkolwiek problemów związanych z prowadzeniem zajęć w swoich grupach; omawiane są również postępy poszczególnych uczniów wraz ze szczegółowym przedstawieniem ewentualnych problemów, które rozwiązywane są wspólnie.
Więcej informacji na temat poszczególnych lektorów prosimy szukać na podstronie LEKTORZY.

 


 

INDYWIDUALNA OPIEKA METODYCZNA

 

Każdy z naszych słuchaczy objęty jest Indywidualną Opieką Metodyczną. Opiekun metodyczny ABC ENGLISH, mgr Joanna Pelc-Kawulok, odbywa szereg obserwacji zajęć we wszystkich grupach na naszym kursie w ciągu całego roku szkolnego, oceniając nie tylko sposób prowadzenia zajęć, ale przede wszystkim indywidualne postępy uczniów w nauce. Zaletą tego systemu jest szybki przepływ informacji pomiędzy nauczycielem a rodzicami, co bezpośrednio przyczynia się do zminimalizowania problemów w nauce, jakie mogą wyniknąć w trakcie trwania roku szkolnego. W przypadkach pojawienia się większych problemów opiekun metodyczny lub lektor telefonuje rozmawiając bezpośrednio z rodzicami, informując ich o powstałym problemie, np. nienajlepszych postępach dziecka w nauce, problemów z zachowaniem, itp. W trosce o jak najlepsze wykorzystanie czasu naszych słuchaczy, w niektórych przypadkach sugerujemy zmianę grupy, na wyższą lub niższą poziomem zaawansowania (nawet w trakcie trwania roku szkolnego). 

Każdy z uczestników naszego kursu otrzymuje raport semestralny w połowie roku szkolnego (raport jest wysyłany pocztą) oraz świadectwo ukończenia po zakończeniu roku szkolnego. Oba dokumenty zawierają nie tylko pełen wykaz ocen zdobytych w ciągu mijającego okresu, ale także pisemny komentarz lektora prowadzącego zajęcia ze zwróceniem uwagi tak na braki jak też osiągnięcia danego ucznia.
 ZAJĘCIA Z MALUCHAMI

 

Wielu z uczestników naszych zajęć rozpoczynało naukę jako pierwszoklasiści a obecnie są już licealistami. Naszymi uczniami są też osoby, które w swoich przedszkolach, mając 3-4 lata, uczestniczyli w zajęciach z języka angielskiego. Osoby te wyróżnia niezwykła zdolność czynienia szybkich postępów, łatwość przyswajania języka i zaawansowana jak na ich wiek jego znajomość. Dzisiejsze 3-4 latki są już nieco inne niż ich rówieśnicy sprzed dziesięciu lat. Sądzimy, iż mogą one przyswoić znaczną ilość materiału językowego w tak młodym wieku. Włączając język obcy w ich zwykle codzienne zabawy, opierając się na lekcjach częściowo naszego autorstwa, chcemy wykorzystać ten ogromny potencjał językowy jaki posiadają.
KONWERSACJE

 

Jednym z najważniejszych aspektów znajomości języka jest umiejętność czynnego posługiwania się nim. Takie też są zazwyczaj oczekiwania naszych słuchaczy. Małe grupy umożliwiają osobom uczącym się w naszej szkole na maksymalne wykorzystanie swoich możliwości, a przełamanie blokady w mówieniu następuje zazwyczaj dość szybko. Wynika to z faktu, iż w grupach mniejszych uczniowie mają relatywnie więcej możliwości częstszego udziału w konwersacji. W małym gronie czują się również mniej zawstydzeni, co bezpośrednio przyczynia się do dokonywania postępów. 

Umiejętność komunikowania się w języku obcym, bez względu na typ czy formę prowadzonej grupy, jest traktowana przez nas priorytetowo.
BEZPŁATNE KONSULTACJE

 

Z doświadczenia wiemy, iż dwu, trzy tygodniowa nieobecność na zajęciach często doprowadza do powstania trudnych do nadrobienia zaległości. Dlatego też, aby uchronić naszych uczniów przed niepotrzebnym stresem czy zniechęceniem, oferujemy jedną lub dwie (zależnie od potrzeb) bezpłatne godziny lekcyjne w celu nadrobienia powstałych zaległości.REGULAMIN

 

 

Szkoły Języków Obcych ABC English Skoczów

Szkoła Języków obcych Abc English jest niepubliczną placówką kształcenia, której celem jest nauczanie języków obcych dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Osobą odpowiedzialną za szkołę jest jej właścicielka –mgr Joanna Pelc-Kawulok, pełniąca również funkcję Dyrektora, do którego obowiązków należy organizacja kursów, rekrutacja kadry pedagogicznej, przygotowanie planu zajęć oraz nadzór nad prawidłowym przebiegiem kursów pod względem merytorycznym, metodycznym oraz organizacyjnym.

 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

1.      Zajęcia odbywają się w okresach czasu przyjętych w szkołach państwowych . Ilość godzin czerwcowych i przewidywany termin zakończenia kursu wynika z rozliczenia ilości godzin i zostaje podany na wręczanym w maju rozliczeniu pisemnym zajęć całego roku. Wakacje letnie zimowe, okres Świąt Bożego Narodzenia, Świąt Wielkanocnych oraz każde święto państwowe stanowią dni wolne od nauki. Wyjątek stanowi np. dzień nauczyciela, rekolekcje, kiedy to zajęcia w naszej szkole są organizowane.

2.      W przypadku zmniejszenia się znacząco w trakcie trwania kursu liczby osób w grupie Abc English ma prawo zaproponować kursantom nowe warunki uczestnictwa w zajęciach tzn. zmniejszyć ilość godzin kursu, zwiększyć opłatę za kurs patrz pkt.11 lub połączyć grupę z inną grupą na tym samym poziomi patrz pkt.7

3.      Zajęcia na kursie ABC English prowadzą lektorzy posiadający kwalifikacje do nauczania języków obcych.

ZAPISY

4.      Dokonanie zapisu następuje po podaniu wymaganych danych telefonicznie lub osobiście w siedzibie szkoły bez konieczności wnoszenia jakiejkolwiek opłaty za kurs. Podanie danych teleadresowych jest, w każdym przypadku, jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie, ale tylko na użytek naszej szkoły i tylko podczas korzystania z usług naszej szkoły łącznie z okresem przerwy wakacyjnej. Po zgłoszeniu szkole faktu zaprzestania uczestnictwa w zajęciach otrzymane przez szkołę dane osobowe w ciągu 30 dni ulegają usunięciu.

5.      Dokonanie pierwszej wpłaty w okresie pierwszych dwóch tygodni nauki oraz podpisanie niniejszego regulaminu stanowi potwierdzenie akceptacji zasad funkcjonowania naszej szkoły oraz przyporządkowania do grupy. Osoby niewyrażające zgody na postanowienia regulaminu nie mogą uczestniczyć w zajęciach w naszej szkole.

6.      Szkoła zapewnia sobie prawo do zwiększenia ilości osób w grupie (maksymalnie do 8 osób), ale tylko za zgodą większości jej członków. W wyniku zmiany składu grupy na większą następuje obniżenie opłaty za zajęcia począwszy od początku następnego miesiąca nauki; w przypadku zmniejszenia ilości osób w grupie patrz pkt.11.

OPŁATY

7.      Opłata za zajęcia uiszczana jest w dziewięciu równych ratach w kwocie podanej przez organizatora według cennika (ceny brutto) obowiązującego w danym roku szkolnym przelewem na podane konto firmowe. Wysokość ostatniej dziesiątej raty (czerwcowej) może różnić się od poprzednich gdyż wynika z ostatecznego rozliczenia wykonanych dla państwa zajęć w danym roku szkolnym. Informację o ostatniej racie kursanci otrzymują w maju. Kwota całego kursu obejmuje konkretną ilość spotkań jaka jest przewidziana na dany kurs. Wysokość miesięcznych rat nie odpowiada opłacie za ilość godzin w poszczególnym miesiącu a jest to kwota uśredniona. Opłaty za zajęcia są wpłacane do końca danego miesiąca i są księgowane w ostatnim dniu miesiąca. Faktura za zajęcia może zostać wydana w każdym czasie, ale tylko po uprzednim poinformowaniu organizatora i może obejmować tylko kwoty w żaden inny sposób wcześniej niezaksięgowane.

8.      W wypadku poważnej choroby lub pobytu w szpitalu i po przedstawieniu odpowiedniego zwolnienia lekarskiego uczestnik zajęć może zostać, częściowo lub całkowicie, zwolniony z opłaty. Nieobecność usprawiedliwiona na trzech zajęciach nie powoduje jeszcze zmiany opłaty. Nieobecność usprawiedliwiona na czterech zajęciach i więcej powoduje zmianę opłaty na niższą o 50% kwoty należnej za zajęcia objęte nieobecnością, tzn. osoba, która nie była obecna na czterech zajęciach będzie zobligowana do zapłaty za dwie lekcje. W przypadku nieobecności usprawiedliwionej przez okres co najmniej jednego miesiąca, słuchacz naszej szkoły może zostać całkowicie zwolniony od opłaty za zajęcia, na których był nieobecny.

9.      Przy zapisaniu drugiej osoby na kurs (zniżki rodzinne) osoba dokonująca wpłaty otrzymuje zniżkę od opłat związanych z kursem w wysokości 10%. Każda z kolejnych zapisanych osób z rodziny otrzymuje zniżkę w wysokości 20%.

10.    Zniżki nie pokrywają się, tzn. dla jednej osoby nie można zastosować dwóch lub więcej zniżek/upustów jednocześnie.

11.    Jeżeli jedna z osób w grupie rezygnuje z uczestnictwa w zajęciach (nie wcześniej jednak niż przed upływem dwóch pełnych miesięcy nauki) to opłata od osoby nie wzrasta. Ceny naliczane w taki sposób obowiązują do końca roku szkolnego, w którym zaistniała zmiana. W pozostałych przypadkach opłata jest negocjowana indywidualnie dla każdej z grup; np. grupa 6-cio osobowa, z której odeszły 2 osoby płaci kwoty wg cen grupy 5-cio osobowej.

12.    Wszyscy uczestnicy kursu mają prawo do bezpłatnego korzystania z biblioteki. Materiały ksero oraz przerabiane w grupach angielskie czasopisma dla dzieci MARY GLASGOW MAGAZINES są również bezpłatne. Przysługujący podręcznik 1-roczny, 1,5-roczny lub 2 –letni przysługuje nieodpłatnie każdemu z naszych kursantów po wpłacie przynajmniej pierwszej raty za kurs.

PRAWA I ZOBOWIĄZANIA SZKOŁY

13.    Żaden z naszych słuchaczy nie jest na stałe przypisany do jednej tylko grupy. W przypadku, gdy, np. w drugim roku nauki, jego poziom wiedzy znacząco odbiega od poziomu reszty grupy, dyrekcja szkoły ma prawo, kierując się dobrem uczniów, przypisać go do innej grupy – tak na wyższym jak też niższym poziomie.

14.    Wszyscy uczniowie mają obowiązek uczestniczyć w organizowanych zajęciach, także tych poza standardowym planem zajęć ustalonym dla grupy, tj. zajęciach z lektorem anglojęzycznym.

15.    Od naszych słuchaczy wymaga się punktualności, regularnego przygotowania do zajęć oraz aktywnego w nich udziału. W przypadkach zachowań sprzecznych z ogólnie przyjętymi normami ABC ENGLISH zachowuje sobie prawo do pozbawienia słuchacza możliwości uczestnictwa w zajęciach.

16.    ABC ENGLISH odpowiada za bezpieczeństwo ucznia tylko podczas trwania zajęć w sali lekcyjnej. Za bezpieczeństwo ucznia w drodze do i ze szkoły ABC ENGLISH nie odpowiada.

17.    Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na jej terenie.

18.    Szkoła zastrzega sobie prawo do umieszczania zdjęć uczestników zajęć, oraz ich prac plastycznych wykonanych na jej terenie na swojej stronie internetowej ABCENGLISH.OX.PL oraz na Facebooku naszej szkoły ale tylko w sytuacjach posiadania na takie postępowanie pisemnej zgody rodzica lub opiekuna lub, w przypadku osób pełnoletnich, pisemnej zgody osoby biorącej udział w zajęciach.

19.    W połowie roku szkolnego młodsi uczniowie naszej szkoły otrzymują raport semestralny z wykazem ocen wraz z uwagami, co do postępów w nauce. Na zakończenie, wszyscy nasi słuchacze otrzymują świadectwo lub/i zaświadczenie o ukończeniu roku nauki (po zdaniu testu końcowego).

20.    Wszelkie uwagi oraz wnioski związane z nauką w naszej szkole prosimy składać bezpośrednio na ręce kierownictwa naszej szkoły. Dołożymy wszelkich starań by wszystkie problemy czy też kwestie sporne zostały rozpatrzone z należytą uwagą.

21.    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę ABC English Skoczów ul Mickiewicza 38/2 na podstawie zainteresowania ofertą, w celu zawarcia umowy i jej realizacji na podstawie Art. 6 ust 1 lit b. RODO. 

22.    Oświadczam, iż zapoznałem się ze zmianami wprowadzonymi do Regulaminu ABC English dostosowującymi jego postanowienia do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. dostępnymi w zakładce Kontakt na stronie www.abcenglish.ox.pl. Zmiany te dotyczą sposobu przetwarzania danych przez AbcEnglish, ich wykorzystywania, prawach kursantów i ich opiekunów prawnych w odniesieniu do podanych danych.

23.    Powyższy regulamin obowiązuje od 03.09.2018

 

Dyrektor

mgr Joanna Pelc-Kawulok

 

 • Dodaj link do:
 • wykop-pl
 • facebook.com
JAK UCZYMY
 
JAK UCZYMY

 

AKTUALNOŚCI

 

 

AKTUALNOŚCI

 

PLAN ZAJĘĆ

 

PLAN ZAJĘĆ

 

Kontakt - lewy boks

ul. Mickiewicza 43

43-430 Skoczów

 

  501 281 982

 

  33 853 17 39

 

kontakt@abcenglish.ox.pl

 

Zapraszamy